MENU

Data

Czwartek 17.01.2019

Sekretariat

Informacje

 


Sekretarzem szkoły jest pani Bożena Kostrzewa.

Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach 7.00 - 15.00

Kontakt telefoniczny: (022) 763-07-80 szkoła        784-357-921 przedszkole

Fax : 22 763 07 80

E-mail szkoły:  spciemne@radzymin.pl

Adres aktualnej strony internetowej:  www.ciemne-radzymin.edupage.org

Adres starej strony internetowej: www.ciemne.radzymin.pl


 


                      27.11.2017 -  Zapytanie ofertowe dotyczące żywienia dzieci oraz wynajmu kuchni 

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_27.11.2017PDF.pdf

 


Podsumowanie licytacji

W wyniku przetargu ustnego ( licytacji ) na sprzedaż zabawek ze starego placu szkolnego zlicytowano:

1. Plac zabaw z koszem - 400,00 zł

2. Domek ze zjeżdżalnią - 160,00 zł

3. Domek z ławeczką ( uszkodzony ) - 20,00 zł

4. Wulkan ( uszkodzony )  - 20,00 zł

Do sprzedaży pozostała jeszcze:

1.  ściana wspinaczkowa

 


 

Zapraszamy na licytację

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem ogłasza licytację zabawek ze starego placu zabaw

(zabawki posiadają atest, wykonane są z tworzywa sztucznego) w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 15.00 - 16.00.

Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu placówki.

 

 


Zapraszamy do składania ofert

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn." Adaptacja pomocy szkolnych, materiałów dydaktycznych na potrzebę realizacji programu 8-letniej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem."

Opis_przedmiotu_zamowienia_-_zal._nr_2.doc

zaproszenie_do_skladania_ofert_na_materialy_i_pomoce_dydaktyczne.docx

Zalacznik_nr.2a.xls


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego "Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i częściowe doposażenie mebli do stołówki/świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu adaptacji do 8-letniej szkoły podstawowej" wybrano firmę Bogdan Pisarek ul.Ostrowska 8, 07-306 Brok z uwagi na najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, kompletności i jakości usług.


Informacja, o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem do realizacji zajęć edukacyjnych w 8-letniej Szkole Podstawowej”  wybrano firmę PHU Michał Gąsowski, ul. Kawęczyńska 37/32 03-775 Warszawa z uwagi na najkorzystniejszą cenę.


Zaproszenie do składnia ofert

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn. „Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i częściowe doposażenie  mebli do stołówki/ świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu adaptacji  do 8-letniej szkoły podstawowej”.

Zaproszenie_do_skladania_ofert.3.rtf 

Zalacznik_Nr_1_do_Zaproszenia_do_skladania_ofert_1.rtf

Zalacznik_2.rtf

Zalacznik_nr_1_do_umowy.xls

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

                                                                                                  Ciemne, dnia 06.06.2017 r.

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej
w Ciemnem
Ul. Wołomińska 208
05-250 Radzymin
tel./fax. 22 763-07-80
mail: zszp_ciemne1@op.pl

 

Na podstawie art. 101 ust. 1 oraz art. 45, art. 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zamówienie:

Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem do realizacji zajęć edukacyjnych w 8-letniej Szkole Podstawowej”

Wraz z zaproszeniem Zamawiający przekazuje opis przedmiotu zamówienia: SST, który stanowi załącznik nr 1 oraz przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZSz-P w Ciemnem ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin do dnia 23 .06.2017 do godziny 13.00

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13.30 w dniu 23.06.2017
Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 23 sierpnia 2017r.
Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie na adres: zszp_ciemne1@op.pl

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
 

Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4.

Zalacznik_nr_1.rtf 

Zalacznik_nr_2.rtf 

Zalacznik_nr_3.rtf  

Zalacznik_nr_4.rtf

                                                                                                                         

                                                                                                                                  Z  poważaniem                                                      

                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                                                               ZSz-P w Ciemnem 06.12.2016-Zapytanie ofertowe dot. żywienia dzieci oraz wynajmu kuchni

Zapytanie_ofertowe_Grudzien_2016.pdf

 


    OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

W związku z rozpowszechnianą w ostatnim czasie fałszywą informacją, że kilkoro uczniów naszej placówki  miało być zabrane ze szkoły przez pogotowie ratunkowe w stanie zagrożenia życia, po spożyciu niebezpiecznych substancji DYREKTOR ZESPOŁU OŚWIADCZA, ŻE TAKIE ZDARZENIA W SZKOLE NIGDY NIE MIAŁY MIEJSCA. Informacja ta jest całkowicie nieprawdziwa. Proszę o dalsze nie upowszechnianie jej.

Z wyrazami szacunku Dyrektor Grażyna Wardak - Dymek

 


                                                                                 ZAPROSZENIE

    Opowiedz nam, moja ojczyzno
      jak matka dzieciom ciekawym,
      o latach znaczonych blizną,
      o wiekach chwały i sławy.
      Matczynej ucz nas miłości
      jak ojciec w życie wprowadzaj,
      nie żałuj serdecznej troski,
     za trudy szczodrze nagradzaj.
    Wytłumacz nam tak jak umiesz
    skąd czerwień i biel sztandarów,
    niech ludzie żyją tu dumnie,
     że taki wydał ich naród.
    Janusz Szczepkowski  „Opowiedz nam Ojczyzno”

21 listopada o godzinie 1830 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w  Ciemnem    odbędzie uroczysta ”Lekcja Patriotyzmu" z okazji święta 11 Listopada zwanego Świętem Niepodległości. W tym roku przypada 98 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 roku. Odzyskanie przez Polskę niepodległości było najważniejszą sprawą dla narodu polskiego, który przez 123 lat znajdował się pod zaborami: rosyjskim, pruskim  i austriackim. Rozbiory i utrata państwowości nie załamały narodu polskiego, w którym przetrwała wola istnienia i uparte dążenie do odzyskania niepodległości. Scenariusz montażu słowno - muzycznego obejmuje treści historyczne, pieśni i wiersze. W obrazowy sposób przedstawimy losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. W skrócie zobrazujemy sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położymy na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Prezentowane utwory pozwolą zrozumieć rozterki i uczucia walczących  o niepodległość, a interpretacja muzyczna ukaże  miłość współczesnej młodzieży do ojczyzny i  szacunek do walczących o nią przodków.
Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy V i VI.
Mamy nadzieję, że  Lekcja zainteresuje społeczność lokalną i będzie  prawdziwą lekcją historii.


Zapraszamy mieszkańców Ciemnego, Nowego i Starego Jankowa, Rżysk oraz wszystkich zainteresowanych. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, ponieważ będzie przy okazji możliwość zagłosowania na BUDŻET  OBYWATELSKI 2017   -  nr 6  „Baw się razem z nami” – utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
    Ciemne, ul. Wołomińska 208
    05-250 Radzymin
  • (022) 763-07-80 szkoła
    784-357-921 przedszkole

    Fax: 22 763 07 80