MENU

Data

Środa 21.02.2018

Rekrutacja

Informacje ogólne

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

Burmistrz Radzymina informuje o kryteriach, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin w roku szkolnym 2017/2018 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

KRYTERIA REKRUTACJI OKREŚLAJĄ:

1) do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Uchwała Nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2) do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin: Uchwała Nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Dzieci ur. w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkół przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, natomiast dzieci ur. w 2011 r. na podstawie wniosku rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej z art. 133 ust. 2  Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁOWE TERMINY I CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OKREŚLAJĄ:

1) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Zarządzenie Nr 0050.27.2017  Burmistrza Radzymina z dnia 27 marca 2017 r. 
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

2) do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2017/2018: Zarządzenie Nr 0050.28.2017  Burmistrza Radzymina z dnia 27 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dla rodziców można także znaleźć na poniższych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

INFORMACJA DLA RODZICÓW NT. REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 [LINK DO ARTYKUŁU]

http://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=3&schemat=0&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=3413

INFORMACJA DLA RODZICÓW NT. REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

http://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=3&schemat=0&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=3414


Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2017/2018 

 

- DZIECI SIEDMIOLETNICH ur. w 2010 r.: (obowiązek)
- DZIECI 6-cio letnich ur. w 2011r.: (na wniosek rodziców)
- Dzieci, które miały odroczony obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017

zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły

Obwód szkoły określony jest w załączniku nr 3 do uchwały NR 372/XXX/III/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 lutego 2017r.


Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
można uzyskać pod nr telefonu (22) 763 07 80


Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły.
W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:
1. akt urodzenia (do wglądu)
2. dokument zawierający PESEL dziecka,
3. wypełniona karta zgłoszenia

(do pobrania zgloszenie_do_klasy_1_dziecko_szkola_obwodowa_2017.pdf lub w sekretariacie szkoły)

PRZYJMOWANIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA 6-LETNIEGO

Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w klasie I pod warunkiem:
korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej

lub

posiadania opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadku gdy dziecko nie korzysta z wychowania przedszkolnego).


ODROCZENIE OBOWIAZKU SZKOLNEGO DZIECI 7-LETNICH

1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
3. Do wniosku o odroczenie dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. (w przypadku gdy dziecko nie korzysta z wychowania przedszkolnego)
4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


Więcej informacji o obowiązku szkolnym w (Dz.U. z 2017r. poz.59)
Rozdział 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.


*****************************************************************

Obwód szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych w następujących miejscowościach:

Ciemne, Janków Nowy, Janków Stary, Rżyska

 


Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,

w związku z wejściem w życie 16 stycznia 2017 r. art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy rekrutacji ulegają przesunięciu.

Na rok szkolny 2017/2018 terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), zostaną określone do 15 kwietnia tego roku. Do tego dnia zostaną również podane kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji na rok 2017/2018, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole będą mieli możliwość złożenia na rok szkolny 2017/2018 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkole.

O terminach, zasadach i  kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani w terminie późniejszym, na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie oraz  na stronach przedszkoli i szkół podstawowych.


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
    Ciemne, ul. Wołomińska 208
    05-250 Radzymin
  • (022) 763-07-80 szkoła
    784-357-921 przedszkole

    Fax: 22 763 07 80